Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersime 16 milyonluk arıtma tesisi

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden atık su arıtma tesisi, kent merkezinden tesise kadar 5 pompa istasyonundan oluşuyor.

Proje yetkilileriyle birlikte tesisi, basın mensuplarına tanıtan Belediye Başkanı Edibe Şahin, “Dersimde atık su arıtma tesisinin Tunceli Belediyesi olarak geldiğimiz zaman hayata geçirdiğimiz bir proje. Barajların yapımıyla birlikte kent merkezinde sağlığı tehdit eden bir durum oluştu. Daha önce atık sular Munzur’a deşarj oluyordu. Belediye olarak bizden önceki belediye bir proje yapmıştı bunu revize ettik. Projeyi büyüterek geliştirdik. Daha sonra en önemlisi şey bunun maliyetiydi. İlk etapta yaptığımız görüşmelerde 16 Trilyonluk bir maliyet çıktı. Bunun 8’ini cumhurbaşkanı hibe olarak verdi. Diğer 8’ini de belediye olarak biz iller bankasından kredi kullandık. Bu kadarcık krediyle kentin bütün altyapı sorunlarını çözdük. Kanalizasyon sistemini de yeniledik. Kentimiz hem dağlık hem dağlık birçok pompa istasyonu devreye girmek zorunda kaldı, ekler yapıldı. Arıtma tesisi ilimizdeki en büyük ve en ciddi yatırım. Bir diğeri de en ileri teknolojiyle biyolojik arıtma sistemi çevreyle uyumlu. Şu anda son aşamalarındayız çevre düzenlemesini yapıyoruz. Bu sene deneme yapacağız önümüzdeki sene de halkımızın hizmetine girmiş olacak” dedi.

Tesisin bitmesiyle birlikte kentin 35 yıllık arıtma sorunu da çözülmüş olacak.  

ATIK SU ARITMA TESİSİNİN ÖZELLİKLERİ:

aritma_ic.jpg 

PROSES SEÇİMİ

 

TesisTe proses olarak ülkemizde ve dünyada en sık kullanılan proseslerden uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi seçilmiştir.

  

Tesis günde 8.970,91 m3/gün arıtma kapasitesine sahip olacaktır.

 

Tesiste bulunan üniteler                                                                                                                                                                                                    

          Izgara,

          Giriş Parshall Savağı,

          Havalandırmalı Kum Tutucu,

          Dağıtım Yapısı,

          1 Adet Fosfor Giderim Ünitesi

          3 adet Havalandırma Havuzu,

          3 adet Çökeltme Havuzu,

          Geri Devir Pompa İstasyonu,

          Süzüntü Suyu Havuzu,

          Süzüntü Suyu Pompa İstasyonu,

          Tahliye Vana Rogarı, Çıkış Parshall Savağı,

          İdare Binası, İşletme Binası, Bekçi Kulübesi, Blower Binası,

          İstinat Duvarı,

          Fore Kazık İnşaatı,

          Otomatik Numune Alma Yapısı,

          Saha Borulaması, Saha Tanzimi, Mekanik ve Elektrik İşleri

  

Atıksuyun Arıtma Tesisine Ulaştırılması İçin Yapılan İşler

 

          Kanalizasyon Şebekesi

          Kanalizasyon Toplayıcı Hatlar,

          Ana Kollektör Hattı,

          Fosseptikler,

          Bina Parsel Bacaları ve Hatları

          5 Adet Terfi(pompa) İstasyonu

          5 Adet Terfi Hattı

          1 Adet Basınçlı Hat

 

Atıksuyun arıtmaya ulaştırılması için döşenen ve yenilenen hatların toplam uzunluğu yaklaşık 23.008 metredir.

 

Biyolojik Arıtma Tesisimizin Çalışma Prensibi

 

Bu arıtma türünün temel prensibi bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların pissudaki kirliliği meydan getiren organik maddeleri kullanarak üremeleri, dolayısıyla organik maddelerin sonuçta mikroorganizma kütlesi, enerji, su, CO2 ve NH3 gibi maddelere dönüşmesidir

Aktif çamur kolloidal çözünmüş maddelerin mikroorganizmalar ile çökebilir biyolojik floklara dönüştürüldüğü prosestir ve bu proseste havalandırma havuzu içindeki mikroorganizmaların askıda tutulması esastır.

Biyolojik arıtma ünitesi havalandırma sonucu, organik maddelerin askıda büyüyen mikroorganizmalar tarafından parçalanması prensibiyle çalışır. Askıda büyüyen mikroorganizmalar suyun içerisinde bulunan organik maddeleri parçalayarak H2O ve CO2’e çevirirler.

Mikroorganizmaların organik maddeleri oksitlemesi sonucu organik maddeler ya okside olur, ya da biyokütleye dönüşür. Havalandırma havuzunda gereken arıtma veriminin sağlanması amacıyla havuz içerisinde faaliyet gösteren mikroorganizma sayısını (MLSS) sabit bir değerde tutmak gerekmektedir.

Bu nedenle biyokütlenin bir kısmı çöktürme kademesinde fazla çamur olarak sistemden atılırken diğer kısmı havalandırma bölümüne geri devrettirilir.

Aktif çamur sistemlerinde bakteriler en önemli mikroorganizmalardır. Çünkü organik maddelerin parçalanmasından sorumludurlar

  

Tesisin Çalışma Sistemi

 

          Atıksular kanallarla toplandıktan sonra içerdikleri katı maddeleri tutmak üzere kaba ızgara ve ince ızgaradan geçirilirler. Tutulan katı maddeler katı atık olarak çöp ile uzaklaştırılacaktır.

          Izgaradan sonra kum tutucuya gelen sudan kum, çakıl vb. daha küçük maddeler uzaklaştırılır.

          Dibe çöken kum, pompa ile çekilir.

          Sulu kum karışımı kum ayırıcılardan geçirilerek su tesise döndürülür, kum ise atık olarak uzaklaştırılır.

          Fosfor giderim ünitesinde fosfor giderimi sağlanır.

          Buradan havalandırma havuzlarına foiletilen atıksuya yüzeysel havalandırıcılar (jet aeratör) vasıtasıyla hava (oksijen) verilerek aerobik mikroorganizmaların yaşaması için uygun şartlar hazırlanır.

          Atıksuda kirlilik yaratan organik maddeler mikroorganizmalar tarafından parçalanırken CO2 ve H2O gibi son ürünler ve aktif çamur oluşur.

          Havalandırma havuzunda oluşturulacak anoksik bölge ile azot giderimi de hedeflenmiştir.

          Havalandırma havuzu içinde oluşan aktif çamuru sudan ayırmak üzere su-çamur karışımı dairesel tipte çökeltme havuzlarına alınır ve burada biyoaktif kütle çöktürülür.

          Çökelen çamur, döner köprülü sıyırıcı vasıtasıyla sıyrılır ve tabandaki konik bölüme doğru yönlendirilir. Dipten pompa vasıtasıyla alınan çamurun bir kısmı havalandırma havuzuna aşı çamuru olarak geri döndürülür.  Fazla çamur ise çamur yoğunlaştırıcıya yönlendirilir.

          Çökeltme havuzundan savaklanan arıtılmış su deşarj hattı ile alıcı ortama verilir.

          Mekanik çamur yoğunlaştırıcıda katı madde yüzdesi %4’e çıkarılarak daha yoğun bir çamur elde edilir.

          Buradan beltprese basılan çamurun beltpres hattına susuzlaştırma işleminin daha verimli yapılabilmesi için koagülant polielektrolit  dozlaması yapılır. Beltpreste susuzlaştırılarak %20 KM içeriğinde, Katı atık yönetmeliğinin izin verdiği şartlarda katı kek haline gelen çamur diğer katı atıklar ile uzaklaştırılır. Yoğunlaştırıcı üst suyu belt pres süzüntü suyu ile birlikte sisteme geri döndürülür.